Начало » За нас
Наименование: Синдикат на железничарите в България /СЖБ/.

Седалище и адрес: гр.София; бул. “Мария Луиза” №106.
 

 Регион София е една от трите главни структури на синдиката (Регион София, Регион Пловдив, Регион Горна Оряховица).

Можете да оставите съобщение в нашата форма за обратна връзка:  тук.
 
 
СЖБ е:

- доброволна организация за защита на трудовоправните, социално-икономическите, гражданските и професионалните права и свободи на своите членове,;

-  независим от държавни органи, работодателски структури, политически партии, религиозни и други обществени и синдикални движения. Ръководи се единствено от волята и интересите на членовете си, учреден е за неопределен срок.

- юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в полза на членовете си;

- правоприемник на Единната професионална организация на българските железничари и моряци;

- колективен член на най-голямото и авторитетно синдикално обединение у нас - Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ);

 

 

Принципи за  изграждане и функциониране:

1.Доброволност на членството.

2.Демократичност при вземане на решенията.

3.Съгласуваност и солидарност в действията.

4.Плурализъм на идеи, становища и предложения.

5.Изборност и мандатност на ръководните органи.

6.Контрол на членовете върху органите на синдиката.

7. Задължителност на решенията взети с квалифицирано мнозинство на по-горните структури за организациите и членовете на по-долните.

Цел - представителство на членовете и защита интересите и правата им на:

1.Свободен труд, професионално израстване и обучение;

2.Безопасни и здравословни условия на труд;

3.Справедливо възнаграждение с оглед постигане и поддържане високо жизнено равнище;

4.Социално осигуряване и подпомагане;

5.Информираност по въпросите на трудовите отношения;

6.Равни възможности и недопускане на дискриминация.

 

 

За постигане на целите синдиката:

1.Представлява и защитава правата и интересите на членовете си пред работодателите и техните организации;

2.Разработва и устоява проекти, програми, становища, искания, позиции и др. по социално-икономически, трудови и професионални проблеми;

3.Участва или самостоятелно води преговори и сключва споразумения и договори;

4.Организира и провежда стачни и други протестни действия;

5.Осигурява гласност за предстоящи, текущи и проведени действия, за целите и постигнати резултати от тях;

6.Упражнява сигнални функции съгласно Кодекса на труда, осъществява контрол по спазване на трудовото законодателство;

7.Прогнозира и противодейства на очаквани отрицателни последици на пазарната икономика, преструктурирането и приватизацията;

8.Организира обучение и консултации на синдикалните членове и органи;

 

 

Членство: Членството в СЖБ е индивидуално. Член на синдиката може да бъде всеки работещ, временно освободен или пенсионер от системата на ж.п. транспорта и свързаните с него структури, които отговаря на заложените в устава условия.

 

 

Всеки член на синдиката:

I има право:

 1. Да избира и бъде избиран в органите на СЖБ;
 2. Да участва в разработването, обсъждането и приемането на решенията;
 3. Да изразява и отстоява мнението си на заседания, събрания, конференции, конгреси и др.;
 4. Да получава информация за състоянието и перспективите на синдикалната дейност, да изисква отчет за изпълнение на приети решения;
 5. Да ползва правата произтичащи от договори сключени от СЖБ или синдикалната организация, в която членува;
 6. Да получава безплатни трудовоправни консултации и защита от органите на синдиката;
 7. Да получава финансова и друга помощ от синдиката.

II е длъжен:

 1. Да спазва устава на СЖБ;
 2. Редовно да плаща членския си внос;
 3. Да изпълнява решенията на синдикалните органи, да участва в мероприятията и действията предприети и организирани от тях;
 4. Да спазва задълженията поети от СЖБ по Колективния трудов договор и други договори и споразумения;
 5. Да не предприема дейности несъвместими с този устав или оронващи престижа на СЖБ

 

 

Структура на СЖБ

Най-малкото структурно звено на синдиката са Първичните синдикални организации (ПСО). Изграждат се в производствено или териториално обособена структура при даден работодател. Решение за учредяване или обособяването на ПСО се взема на общо събрание. Към първичните синдикални организации могат да се изграждат синдикални групи.

Няколко ПСО образуват Основна синдикална организация (ОСО). ОСО е самостоятелна структура със свой печат, банкова сметка и бюджет.

Регионалните синдикални структури (РСС) са териториални подразделения на СЖБ. Устава определя територията и седалищата на три такива структури  – София, Пловдив и Горна Оряховица. Основната цел на РСС са организиране и координиране действията на съставните ОСО, изготвяне на общи позиции, становища, мнения, искания и др.

 

 

Органи на СЖБ

Върховен орган на СЖБ е Конгреса. Между конгресите оперативното ръководство се осъществява от Координационния съвет и Изпълнителното бюро.

На по-ниските нива колективни органи са съответните конференции, съвети и комитети.

Представителни, координиращи, оперативни и др. функции текущо изпълняват председателите, зам.председателите и секретарите на дадените структури.

 

 

Контролно-ревизионна дейност

Контролно-ревизионната дейност в синдиката се осъществява от контролно-ревизионни комисии (КРК). КРК осъществяват цялостен контрол по спазване на устава, воденето на документацията, правилното събиране, отчисляване и разходване на членския внос и другите финансови постъпления. Предписанията им са задължителни за съответните органи и организации.

 

 

За членския внос

Членския внос  е в размер на 1% от договорираната основна заплата. Изключенията са за  пенсионерите – 0.3% от пенсията; продължително боледуващите (над един месец) - 0.3% от обезщетението за временна неработоспособност, бременност и раждане; излезлите в неплатен отпуск – 1% от минималната работна заплата за страната; освободени от членски внос са безработните членове на СЖБ.

 

 

За подробности – виж УСТАВА.